Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Sơ lược Na Uy: Hành trình tươi đẹp”

  1. Đáng nhẽ thu này chị lang thang Nauy, tới Bergen, Oslo, đi tour Nutshell rồi Lofoten này mà cuối cùng ngồi vêu mỏ ở nhà gặm lương khô :((.

    1. Tiếc quá 🙁 Đi mùa thu thì tha hồ đẹp. Lại còn mát nữa. Năm nay em cũng tính đi vùng Balkan. Mà nhờ cô Vi nên cũng ngồi nhà nhìn 4 bức tường.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: