Press Enter / Return to begin your search.

7 thoughts on “Sim Cheong: A Magical Performance”

  1. This looks amazing! I like watching traditional performances, although I don’t always have the time when I travel. I recommend Kathakali when you visit the Indian state of Kerala one day. It’s one of the most unique performances I’ve ever watched. Also when you go to Bali, and if you stay in Ubud at the heart of the island you must go to the local palace to watch a traditional dance show performed every night.

    1. Thanks for the recommendations, Bama! 🙂 I read your post about the Barong Dance in Bali, and it’s definitely on my to-do list when visiting the island.

  2. Thật là ngạc nhiên và đáng mừng là người ta cho phép chụp ảnh trong buổi trình diễn. Có nhiều shows ở Hoa Kỳ họ không cho chụp ảnh.

    1. Dạ lúc đầu cháu cũng tưởng họ không cho quay phim chụp ảnh. Nhưng khi hỏi receptionist thì họ nói là ok. Họ chỉ yêu cầu là không được dùng flash vì sẽ ảnh hưởng diễn viên. Cháu nghĩ họ không quan tâm lắm về vấn đề copyright vì show này mang đậm nét truyền thống, rất khó để sao chép. Có muốn bắt chước thì chắc cũng phải học rất nhiều về văn hóa Hàn rồi.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: