Press Enter / Return to begin your search.

4 thoughts on “Chú voi khổng lồ ở thành phố Nantes”

    1. Họ làm chi tiết lắm ạ. Mình người lớn nhìn còn mê, nói gì trẻ em. Cháu nhớ có mấy em leo lên xong không chịu xuống 🙂

      1. Cô mà được cỡi voi như thế chắc cũng không chịu xuống 🙂 cứ tưởng tượng mình là (con cháu của) bà Trưng.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: