Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Hành trình dọc bờ biển Nam Trung Bộ”

    1. Hi vọng là đến cuối năm được chích ạ 🙂 Đối với du khách vaccinated rồi thì dự định là từ mùa thu sẽ được giảm/miễn thời gian cách li đó cô. Official statement thì phải chờ đến lúc đó mới biết.

Leave a Reply

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Dọc bờ biển Nam Trung Bộ
%d bloggers like this: