Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Kí ức ngày hè ở thành phố Stockholm”

    1. Dạ mấy ảnh này chụp cũng lâu rồi (hình như 2014-2015) nên không được đẹp. Phải edit lại mới dám post. Cám ơn cô Tám đã khen 😀

Leave a Reply

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: